Mô hình cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Quản lý & Khai thác Hầm Hải Vân

- Căn cứ quyết định số 3079/QĐ-BGTVT ngày 04/10/2013 của Bộ giao thông vận tải về việc phê duyệt Phương án và chuyển Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 thành công ty cổ phần, mô hình tổ chức quản lý là Hội đồng quản trị, kiểm soát viên, Tổng giám đốc cụ thể như sau:

sodomoi1

 

 a) Hội đồng quản trị: 05 thành viên

 - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc: 01 người

 - Các thành viên Hội đồng quản trị: 04 người

 b) Ban kiểm soát: 03 thành viên

 c) Ban điều hành: 05 người

- Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty

- Phó Tổng giám đốc: 03 người

- Kế toán trưởng: 01 người

 d) Các phòng nghiệp vụ tham mưu giúp việc:

- Phòng Kế hoạch - Vật tư - Phương tiện;

- Phòng Kỹ thuật - Giao thông;

- Phòng Tài chính - Kế toán - Thống kê;

- Phòng Tổ chức - Văn phòng.

 e) Các đơn vị trực thuộc:

* Khối hoạt động công ích có 01 đơn vị:

   Xí nghiệp Bảo trì đường bộ và hầm Hải Vân;

* Khối Sản xuất, Dịch vụ, Thương mại có 05 đơn vị:

1. Xí nghiệp Sản xuất Dịch vụ Thương mại Hải Vân:

- Trạm vận chuyển Nam Hải Vân.

- Trạm vận chuyển Bắc Hải Vân.

- Nhà máy sản xuất nước tinh khiết đóng chai.

- Nhà máy sản xuất đá viên sạch.

2. Chi nhánh Hợp doanh BachChambard gồm 03 nhà máy:

 - Nhà máy Sản xuất nhũ tương nhựa đường Đà Nẵng.

 - Nhà máy Sản xuất nhũ tương nhựa đường Bình Định.

 - Nhà máy Sản xuất nhũ tương nhựa đường Long An.

3. Chi nhánh Công ty tại Bình Định

4. Chi nhánh Công ty tại Long An.

5. Chi nhánh Công ty tại Ninh Bình.