Chiến lược và phương châm phát triển của HAMADECO:

 

Chiến lược phát triển

1. Ổn định tổ chức - nhân sự. Từng bước hoàn thiện Điều lệ, Nội quy, Quy chế, Thỏa ước lao động và các văn bản khác theo mô hình Công ty cổ phần.

2. Việc làm liên tục cho mọi người. Thu nhập cao ổn định.     

3. Tuyển dụng nhân tài: Quản lý, kỹ thuật, tay nghề về công ty.

4. Giao quyền tự chủ hơn nữa cho các Đơn vị trực thuộc.

5. Công khai - Minh bạch toàn bộ Hoạt động của công ty.

6. Ứng dụng tiến bộ khoa học đặc biệt Công nghệ thông tin vào mọi hoạt động HAMADECO.

7. Các tổ chức quần chúng hoạt động đi vào chiều sâu - có tác dụng -  đạt mục tiêu đề ra.

8. Hoạt động của HAMADECO đúng pháp luật. Cải tiến và nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001- 2000 lên hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001- 2008.

9. Phát hành 1.000.000 cổ phần để có vốn đầu tư mở rộng. Thoái vốn của Hợp doanh Nhũ tương nhựa đường tại Công ty.

10. Báo cáo các cấp có thẩm quyền để thành lập Hội hầm đường bộ Việt Nam.

Định hướng phát triển

1. HAMADECO ổn định lâu dài, phát triển có chọn lọc - bền vững.

2. Có vị thế trên thị trường về sản phẩm NTNĐ; Chuẩn bị đầu tư thiết bị, nhận chuyển giao công nghệ sản xuất vật liệu chống thấm cho xây dựng.

3. Tạo niềm tin để mọi người gắn bó với HAMADECO. Bồi dưỡng CBCNV về năng lực lãnh đạo, chuyên môn, lý luận chính trị, đạo đức trong công việc.

4. Bảo trì duy tu hầm Hải Vân và các tuyến Quốc lộ: AN TOÀN - TIẾT KIỆM.

5. Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ:  đạt LỢI NHUẬN TỐI ĐA. 

6. Ứng cứu bão lũ; cứu hộ cứu nạn; PCCC  KỊP THỜI - HIỆU QUẢ.       

7. Đề nghị cấp trên sớm duyệt và ban hành chính thức định mức để được giao khoán vận hành bảo trì hầm đường bộ Hải Vân./.