MÔ HÌNH CƠ CẦU TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

So do to chuc cong ty 2020

 a) Hội đồng quản trị: 07 thành viên

 - Chủ tịch Hội đồng quản trị : 01 thành viên;

 - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị gồm: 03 thành viên;

 - Các thành viên Hội đồng quản trị: 03 thành viên.

 b) Ban kiểm soát: 03 thành viên

 c) Ban điều hành: 04 thành viên

- Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty;

- Phó Tổng giám đốc: 03 thành viên;

- Kế toán trưởng: 01 thành viên.

 d) Các Ban tham mưu giúp việc:

- Ban Hành Chính - Nhân Sự;

- Ban Tài Chính;

- Ban Kế hoạch - Kỹ Thuật;

- Ban MS&QLTB;

- Ban KSNB-PC .

- Ban Kế Toán;

 e) Các đơn vị trực thuộc:

- XN Sản xuất dịch vụ thương mại Hải Vân (HASECO)

- XN Quản lý vận hành hầm đường bộ Hải Vân (HAPACO)

- XN Quản lý vận hành hầm đường bộ Đèo Cả

- XN Quản lý vận hành hầm Phước Tượng - Phú Gia

- XN thi công xây lắp công trình

- XN Quản lý Vận Hành đường Cao Tốc Bắc Giang Lạng Sơn

- XN Quản lý vận hành hầm Cù Mông