Mô hình cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Quản lý & Khai thác Hầm Hải Vân

-SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 

a) Hội đồng quản trị: 07 thành viên

 - Chủ tịch Hội đồng quản trị : 01 thành viên;

 - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị gồm: 03 thành viên;

 - Các thành viên Hội đồng quản trị: 03 thành viên.

 b) Ban kiểm soát: 03 thành viên

 c) Ban điều hành: 05 thành viên

- Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty;

- Phó Tổng giám đốc: 03 thành viên;

- Kế toán trưởng: 01 thành viên.

 d) Các phòng nghiệp vụ tham mưu giúp việc:

- Phòng Hành Chính - Nhân Sự;

- Phòng Kế Toán - Tài Chính;

- Phòng Kế hoạch - Kỹ Thuật;

- Phòng Vật tư - Thiết Bị;

- Phòng KSNB - Pháp Chế.

 e) Các đơn vị trực thuộc:

- XN Sản xuất dịch vụ thương mại Hải Vân (HASECO)

- XN quản lý vận hành hầm đường bộ Hải Vân (HAPACO)

- XN quản lý vận hành hầm đường bộ Đèo Cả

- XN Quản lý vận hành hầm Phước Tượng - Phú Gia

- XN thi công xây lắp công trình