Nhiệm vụ xí nghiệp quản lý vận hành hầm hầm Phước Tượng - Phú Gia

Nhiệm vụ

1. Trực tiếp quản lý, vận hành và bảo trì thường xuyên công trình hầm đường bộ Phước Tượng, Phú Gia và các tuyến đường dẫn được giao
2. Thực hiện công tác tuần tra các hạng mục xây dựng, các hệ thống thiết bị thuộc công trình hầm đường bộ Phước Tượng, Phú Gia và các tuyến đường được giao. Trường hợp hư hỏng đột xuất, sự cố phải tổ chức vận hành và đảm bảo giao thông, báo cáo HAMADECO.
3. Tham gia phối hợp với chính quyền địa phương tỉnh Thừa Thiên Huế và các cơ quan ban ngành có liên quan để đảm bảo an toàn công trình hầm đường bộ Phước Tượng, Phú Gia và an toàn trên các tuyến đường được giao theo sự chỉ đạo của HAMADECO.
4. Nhanh chóng tổ chức ứng cứu, khắc phục khi bão lũ, sự cố xảy ra.
5. Định kỳ cập nhật tình trạng hệ thống thiết bị, công trình kiến trúc hầm đường bộ Phước Tượng, Phú Gia và tuyến đường dẫn.
6. Lập hồ sơ quản lý, lưu trữ, bảo quản và thường xuyên bổ sung đầy đủ diễn biến, biện pháp khắc phục các hư hỏng và sự cố.
7. Kiến nghị và đề xuất HAMADECO giải quyết những vướng mắc trong nhiệm vụ quản lý, vận hành và bảo trì công trình hầm đường bộ Phước Tượng, Phú Gia và tuyến đường dẫn.
8. Thực hiện các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn thường xuyên cho người tham gia giao thông qua hầm.
9. Đề xuất khen thưởng và hình thức kỷ luật theo thẩm quyền.

Sơ đồ tổ chức