Nhiệm vụ Xí nghiệp quản lý vận hành hầm Đèo Cả

* CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ :

- Vận hành, xử lý sự cố khẩn cấp theo đúng quy trình.

- Thực hiện giám công tác vệ sinh, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống thiết bị do các nhà thầu thực hiện.

- Thực hiện công tác tuần tra, xử lý hoặc cô lập kịp thời các sự cố phát sinh trong quá trình vận hành. Trường hợp sự cố vượt quá khả năng khắc phục, phải cô lập sự cố và báo cáo Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu Tư Đèo Cả tại Phú Yên.

- Hàng năm xây dựng kế hoạch quản lý, vận hành và bảo trì thường xuyên; thay thế và sửa chữa định kỳ trình Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả để trình Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả phê duyệt.

- Hàng năm lập kế hoạch và phương án: phòng chống bão lũ, tổ chức ứng cứu, khắc phục sự cố. Khi xảy ra bão lũ, sự cố, phải triển khai ứng cứu kịp thời, đảm bảo giao thông và đưa giao thông trở lại hoạt động bình thường.

- Phối hợp với chính quyền địa phương tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa, các cơ quan, ban ngành có liên quan để đảm bảo an toàn công trình hầm đường bộ Đèo Cả - Cổ Mã.

- Kiến nghị và đề xuất cấp trên, các cơ quan liên quan giải quyết những vướng mắc trong nhiệm vụ quản lý, vận hành và bảo trì thường xuyên, sửa chữa công trình hầm đường bộ Đèo Cả - Cổ Mã.

- Lập kế hoạch và thực hiện các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn thường xuyên cho người tham gia giao thông qua hầm.

- Lập chi phí dự phòng, sửa chữa và thay thế đột xuất trình Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả để trình Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả phê duyệt.

- Lập kế hoạch bổ sung thiết bị, phương tiện chuyên dùng, vật tư, thiết bị dựphòng, công cụ dụng cụ.

- Thực hiện khen thưởng, kỷ luật theo thẩm quyền.

- Lập, lưu trữ, bảo quản hồ sơ và báo cáo theo quy định.

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC :

SO DO DEO CA