Nhiệm vụ xí nghiệp Thi công XLCT

Chức năng - Nhiệm vụ

1.Giám đốc Xí Nghiệp Xây Lắp
- Tổ chức và thực hiện các nghị quyết của công ty, tổng công ty;
- Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của Xí Nghiệp XL;
- Tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương án tổ chức của Xí nghiệp XL;
- Ban hành quy chế quản lý nội bộ của Xí Nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong xí nghiệp;
- Ký kết hợp đồng nhân danh Xí nghiệp theo Điều lệ quy định;
2.Bộ phận Kế Hoạch - Kỹ Thuật
3.Công tác quản lý Kế Hoạch.
- Phụ trách toàn bộ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp Xây lắp công trình bao gồm toàn bộ các công việc của các gói Xây lắp tại dự án Hải Vân, Đội sản xuất trực tiếp, Xưởng cơ khí gia công,..
- Tổng hợp xây dựng kế hoạch chiến lược, dử dụng nguồn lực, lập kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn;
- Dự thảo các quyết định, quy định, chỉ thị, chương trình và các văn bản, biện pháp tổ chức thực hiện phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp XL;
- Xây dựng, trình, ban hành kế hoạch sản xuất kinh doanh. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát; đề xuất các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của các đội; rà soát, đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất thanh toán cho các đội theo qui định;
- Tổng hợp, phân tích; lập báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng của các đội và Công ty định kỳ (tháng, quí, năm) hoặc đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc;
- Phối hợp với các phòng ban để xây dựng kế hoạch tài chính của Xí nghiệp xây lắp, công ty, tổng công ty;
- Nghiên cứu, tổng hợp; lập kế hoạch đầu tư và xây dựng; báo cáo đề xuất bố trí kế hoạch vốn đầu tư; chủ trì tổng hợp, lập báo cáo chủ trương, phương án đầu tư; báo cáo thẩm định dự án đầu tư; đề xuất hình thức tổ chức quản lý và thực hiện; giám sát, đánh giá đầu tư theo qui định;
- Soạn thảo, trình các hợp đồng kinh tế; quản lý, theo dõi thực hiện, thanh quyết toán, thanh lý các hợp đồng kinh tế theo qui định;
4.Công tác quản lý Kỹ Thuật.
- Chủ trì rà soát, kiểm tra trình duyệt các phương án kỹ thuật, bản vẽ thi công; chủ trì kiểm tra, rà soát hồ sơ kỹ thuật và tiếp nhận bàn giao đưa công trình vào sử dụng theo qui định;
- Trình duyệt thiết kế, dự toán, quyết toán; giám sát nghiệm thu các công trình xây dựng;
- Báo cáo thẩm định thiết kế, dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình theo đúng qui định của pháp luật và chế độ chính sách của Nhà Nước về quản lý đầu tư xây dựng;
- Phối hợp nghiên cứu, đề xuất ứng dụng loại vật tư, vật liệu, máy móc thiết bị, phục vụ cho công tác sản xuất sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp, Công ty, Tổng công ty;
- Kiểm định chất lượng vật tư, hàng hoá trước khi nhập kho;
- Tổng hợp, báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý các thông tin liên quan đến kỹ thuật trong lĩnh vực sản xuất của các đội và phòng ban Xí nghiệp XL;
5.Bộ phận Vật Tư - Thiết Bị
- Chịu trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và tham mưu giúp Giám đốc Xí Nghiệp về lĩnh vực quản lý, sử dụng phương tiện, máy móc, thiết bị, vật tư;
- Xây dựng đơn giá cho thuê phương tiện, thiết bị, lập kế hoạch mua sắm vật tư dự phòng;
- Phối hợp xây dựng định mức tiêu hao nhiên liệu của các phương tiện thiết bị theo ca, Km… theo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất;
- Điều động phương tiện, thiết bị, vật tư giữa các đội trong công ty. Phối hợp với các phòng nghiệp vụ cùng các đơn vị trực thuộc quy định quản lý thiết bị, xe máy thực hiện quản lý sử dụng vật tư, nhiên liệu ... đúng qui trình. Đôn đốc các đơn vị lập báo cáo quyết toán ca máy, vật tư, nhiên liệu đúng thời hạn;
- Khám kiểm định các loại xe của Công ty theo quy định và trực tiếp cùng các phòng nghiệp vụ các đơn vị giải quyết các vụ tai nạn, làm thủ tục với BH đền bù theo quy định;
- Chịu trách nhiệm đề xuất mua sắm vật tư, thiết bị cho công trình xây dựng và cho xưởng sửa chữa ô-tô, các loại máy móc thiết bị và cho xưởng cơ khí;
- Phối hợp với các phòng nghiệp vụ các đơn vị tham mưu cho Ban Lãnh Đạo xây dựng kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa, đề xuất trung đại tu và tham mưu ký kết hợp đồng bảo dưỡng sửa chữa phương tiện theo quy định;
- Kết hợp các phòng ban của công ty làm nhiệm vụ thường trực hội đồng đầu tư thiết bị, xe máy, vật tư theo quy định. Phối hợp với Phòng Tài chính-Kế toán tham mưu cho Giám đốc về thanh lý tài sản cố định; ….
- Kết hợp các phòng ban của Công ty thực hiện các hợp đồng cho thuê máy móc thiết bị, lập biên bản thanh toán, thanh lý về việc cho thuê, lập biên bản đối chiếu công nợ;
- Trực tiếp lưu trữ, bảo quản lâu dài toàn bộ hợp đồng liên quan đến vật tư - thiết bị và thanh lý hợp đồng, các Biên bản, giấy tờ liên quan;
5.Bộ phận Kế Toán;
- Phối hợp với các bộ phận nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc công ty để lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính, tham gia đàm phán ký kết Hợp đồng kinh tế và giao kế hoạch tài chính hàng quý, năm cho các đơn vị trực thuộc;
- Hướng dẫn các đơn vị thực hiện chế độ, chính sách tài chính, kế toán, thống kê, báo cáo tài chính kế toán tại các đơn vị trực thuộc;
- Tham gia kiểm tra quyết toán năm của công ty, tổng công ty;
- Tổng hợp báo cáo quyết toán tài chính và các báo cáo tài chính khác của công ty theo quy định trình TGĐ duyệt;
- Tham gia xét duyệt thanh lý tài sản cố định hàng năm, xác định vốn được giảm, vốn còn lại phải nộp ngân sách, trả nợ vốn vay trung dài hạn, xác định số vốn được chuyển sang quỹ phát triển sản xuất;
6.Xưởng chế tạo cơ khí
- Xưởng cơ khí kết hợp với bộ phận kế hoạch - kỹ thuật của Xí Nghiệp Xây Lắp, chịu trách nhiệm trực tiếp công tác gia công sản xuất các cấu kiện, hạng mục cơ khí theo chỉ đạo của ban lãnh đạo công ty, các hợp đồng thỏa thuận của công ty, tổng công ty tại các dự án hầm Đèo Cả, hầm Hải Vân, hầm Cù Mông, cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn,... đảm bảo về kỹ thuật, chất lượng và tiến độ;
- Đề xuất với ban lãnh đạo các phương án thi công khả thi cho hạng mục, tổng hạng mục,..
7.Ban điều hành xây lắp
- Kết hợp các phòng ban của công ty, tổng công ty, bộ phận Kế Hoạch - Kỹ Thuật Xí Nghiệp XL,… chịu trách nhiệm trực tiếp công tác sản xuất kinh doanh, đảm bảo chất lượng, tiến độ, công tác thanh quyết toán của các gói thầu Xây lắp tại các Dự án của công ty,…
- Đề xuất các phương án thi công, kế hoạch thi công, phương án sử dụng trang máy móc thiết bị, nhân lực với Giám đốc Xí Nghiệp, Ban lãnh đạo công ty;

Sơ đồ tổ chức