Nhiệm vụ Xí nghiệp Thi công Xây Lặp Công Trình

* CHỨC NĂNG-NHIỆM VỤ : 

-         Thực hiện các chỉ thị của ban lãnh đạo công ty và trực tiếp quản lý, triển khai toàn bộ các hoạt động xây lắp công trình theo nội dung sản xuất kinh doanh của công ty tại các dự án và gói thầu thi công;

-         Thực hiện các thủ tục liên quan đến xây dựng công trình; tổ chức thi công trên công trường, đảm bảo chất lượng công trình, thực hiện các công tác thanh quyết toán công trình, tổ chức các bước triển khai dự án, trình thẩm định, trình phê duyệt pháp lý các hạng mục có liên quan trong gói thầu dự án theo quy định;...

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC : 

so do xnxl