Chức năng, nhiệm vụ phòng KSNB-PC

Chức năng
Phòng KSNB – PC là một phòng chuyên môn nghiệp vụ của Công ty, có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban TGĐ Công ty trong công tác pháp chế, kiểm soát nội bộ và các việc khác theo sự phân công và yêu cầu của HĐQT, BKS, BTGĐ.
Nhiệm vụ

1.1. Lĩnh vực Pháp chế:
a) Tham mưu và tư vấn cho HĐQT, BKS, BTGĐ, các phòng/ban/bộ phận về toàn bộ các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của Công ty;
b) Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo, đàm phán các giao dịch của Công ty với bên ngoài; kiểm soát về nội dung, hình thức, thủ tục các hợp đồng, giao dịch dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động; tư vấn, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng đầu tư và các thỏa thuận pháp lý khác đảm bảo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành nhằm bảo đảm tốt nhất và tối đa lợi ích của Công ty;
c) Chủ trì hoặc phối hợp với các phòng/ban có liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty;
d) Tham gia các Tổ công tác chuyên môn có liên quan khi được yêu cầu;
e) Phối hợp với Phòng Hành chính Nhân sự thực hiện việc phổ biến pháp luật, và các quy định nội bộ của Công ty đến người lao động;
f) Theo dõi, cập nhật, hệ thống các văn bản pháp luật của nhà nước liên quan đến hoạt động của Công ty;
g) Tham gia giải quyết các yêu cầu và tranh chấp dân sự, kinh doanh, thương mại và lao động của Công ty (nếu có);
h) Đại diện theo ủy quyền của Công ty để làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong các hoạt động của Công ty;
i) Đại diện theo ủy quyền của Người đại diện theo pháp luật khi tham gia tố tụng;
j) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công và yêu cầu của HĐQT, BKS, B.TGĐ.
1.2. Lĩnh vực kiếm soát nội bộ:
a) Tham mưu, đề xuất HĐQT, BKS, BTGĐ Công ty các biện pháp thiết lập trật tự, kỷ cương, hệ thống các quy chế, quy định trong các hoạt động sản xuất của Công ty;
b) Xây dựng các quy trình kiểm tra, kiểm soát phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động quản lý;
c) Lập kế hoạch và triển khai việc kiểm tra, kiểm soát định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của HĐQT, BTGĐ;
d) Đánh giá kết quả thực hiện sau kiểm tra, kiểm soát; báo cáo, kiến nghị và đề xuất HĐQT, BTGĐ biện pháp xử lý, khắc phục các vấn đề không phù hợp và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện;
e) Kiểm tra, rà soát, đánh giá một cách độc lập, khách quan đối với các hoạt động, chủ trương, chính sách và mức độ ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.
f) Kiểm soát việc cung cấp thông tin, hồ sơ tài liệu cho các cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra tại Công ty theo địa chỉ của BTGĐ;
g) Tham gia các Tổ công tác chuyên môn có liên quan khi được yêu cầu;
h) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công hoặc yêu cầu của HĐQT, BKS, BTGĐ.

 
Sơ đồ tổ chức