Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Kỹ thuật

Chức năng

Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật có chức năng tham mưu giúp Tổng Giám đốc để triển khai chỉ đạo hoạt động trong các lĩnh vực:
1. Công tác Kế hoạch:
- Công tác lập, quản lý, theo dõi kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Công tác đầu tư - xây dựng, đấu thầu - giao thầu, hợp đồng. Xây dựng kế hoạch đầu tư sửa chữa và xây dựng mới cơ sở hạ tầng.
- Công tác lập dự toán, thanh quyết toán các công trình, dự án.
- Công tác lập hồ sơ đấu thầu, hồ sơ đề xuất, hồ sơ yêu cầu của các công trình, dự án của Công ty.
2. Công tác Kỹ thuật:
- Công tác quản lý khối lượng, kỹ thuật, chất lượng các công trình, dự án.
- Công tác kiểm tra, trình duyệt thiết kế.
- Công tác nghiệm thu, hoàn công các công trình, dự án.
- Công tác ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật.
- Công tác Quản lý, vận hành và bảo dưỡng thường xuyên hầm đường bộ Hải Vân.
- Công tác Quản lý và bảo dưỡng thường xuyên các đoạn tuyến đường bộ, Quản lý về hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
- Công tác sửa chữa thường xuyên, định kỳ, đột xuất.
- Công tác phòng chống lụt bão, đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn.

Nhiệm vụ

1. Công tác Kế hoạch:
- Hướng dẫn cho các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch năm của mỗi đơn vị. Tổng hợp các số liệu và lấy ý kiến của các phòng nghiệp vụ, các đơn vị để tham mưu cho Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch hoạt động SXKD-TM-DV cho kế hoạch năm.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý về công tác hợp đồng kinh tế và các dự án đầu tư. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện hợp đồng đã ký kết, phát hiện kịp thời những vấn đề phát sinh, những bất hợp lý để tham mưu cho TGĐ xử lý. Thực hiện các thủ tục thanh lý hợp đồng để làm cơ sở thanh toán giữa các bên, thanh toán công nợ.
- Cùng các phòng nghiệp vụ tham mưu cho TGĐ về công tác giao khoán các hạng mục công việc.
- Đôn đốc kiểm tra giám sát trong suốt quá trình triển khai kế hoạch; phát hiện kịp thời các khó khăn, vướng mắc tham mưu cho TGĐ khắc phục điều hòa kịp thời phù hợp với tình hình thực tế. Tổng hợp kết quả sản xuất theo từng hạng mục công việc và từng kỳ.
- Chủ trì, phối hợp với các Phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc xác định hạng mục công việc, đơn giá, lập dự toán để phục vụ việc lập kế hoạch cho năm kế hoạch trình TGĐ phê duyệt để báo cáo và các cấp có thẩm quyền.
- Trên cơ sở kế hoạch năm đã được thông qua xây dựng kế hoạch và tiến độ thực hiện, cân đối phân bổ kế hoạch theo từng quý, tháng để giao các đơn vị trực thuộc cũng như hợp đồng thuê ngoài trình TGĐ phê duyệt. Trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh toàn công ty theo chỉ đạo của TGĐ.
- Soát xét hồ sơ Tham mưu cho TGĐ thẩm duyệt về dự toán, thanh quyết toán khối lượng thực hiện hoạt động SXKD-TM-DV, các dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Tham mưu xây dựng kế hoạch đầu tư và thực hiện lập các dự án đầu tư. Lập và soát xét hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phần chỉ dẫn đối với nhà thầu; chủ trì tổ chức đấu thầu theo quy định. Tham gia vào tổ đấu thầu, lập hồ sơ đề xuất dự thầu.
- Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ báo cáo thống kê về kinh tế kế hoạch theo quy định của công ty, của ngành và của Nhà nước.
- Phân tích đánh giá kết quả việc thực hiện kế hoạch tháng, quý, năm Trên cơ sở đó dự thảo báo cáo tổng kết kế hoạch quý, năm, rút ra những mặt mạnh, yếu, tìm nguyên nhân để phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm.
2. Công tác Kỹ thuật:
- Tham mưu cho Tổng Giám đốc hồ sơ thiết kế và thi công các công trình phù hợp với năng lực của Công ty.
- Bóc tách khối lượng, kiểm tra bản vẽ.
- Lập và xem xét các quy trình kỹ thuật, kế hoạch chất lượng theo yêu cầu của các công trình; Tổ chức hướng dẫn kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy trình kỹ thuật, kế hoạch chất lượng.
- Tổ chức thực hiện và thực hiện công tác giám sát trực tiếp đối với công trình thi công. Giám sát, theo dõi kiểm tra phát hiện kịp thời những sự cố kỹ thuật trong quá trình thi công và đề xuất các phương án xử lý.
- Tổ chức thực hiện và thực hiện công tác giám sát trực tiếp đối với Công tác Quản lý, vận hành và bảo dưỡng thường xuyên hầm đường bộ Hải Vân, Công tác Quản lý và bảo dưỡng thường xuyên các đoạn tuyến đường bộ. Giám sát, theo dõi kiểm tra phát hiện kịp thời những sự cố kỹ thuật trong quá trình Quản lý vận hành và bảo dưỡng thường xuyên để đề xuất các phương án xử lý.
- Chỉ đạo và giám sát công tác sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên, định kỳ, đột xuất và công tác khắc phục bão lũ.
- Lập và xem xét yêu cầu kỹ thuật đối với mua sắm vật tư, máy móc thiết bị theo yêu cầu của dự án, đảm bảo chất lượng công trình.
- Lập biện pháp thi công và lập phương án về tiến độ đối với các công trình.
- Cập nhật, đánh giá và cải tiến các quy trình kỹ thuật, quy trình đảm bảo chất lượng, kế hoạch chất lượng theo thực tế thi công nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của công trình.
- Điều hành hoạt động thi công xây lắp, quản lý kỹ thuật thi công và xử lý kỹ thuật, quản lý hồ sơ, tài liệu kỹ thuật đối với các công trình.
- Cử cán bộ tham gia các Ban điều hành dự án, quản lý và giám sát kỹ thuật thi công các công trình theo yêu cầu của Công ty.
- Có quyền từ chối nghiệm thu công trình, sản phẩm không đảm bảo chất lượng.
- Quản lý kỹ thuật thi công, chất lượng các công trình xây lắp
- Tham gia xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật, định mức sử dụng vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu và hướng dẫn các đơn vị trên công trình.
- Kiểm tra, tổ chức nghiệm thu và chịu trách nhiệm về các tài liệu, hồ sơ hoàn công các công trình khi nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng và lưu trữ hồ sơ hoàn công.
- Chủ trì nghiệm thu khối lượng tạm ứng, khối lượng hoàn thành, cùng với các phòng liên quan để thanh toán, quyết toán theo Hợp đồng đã ký kết của chủ đầu tư.
- Tham mưu cho Tổng Giám đốc về công tác khoa học công nghệ và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật.
- Tham gia Hội đồng lập hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự thầu. Lập và soát xét hồ sơ mời thầu phần yêu cầu kỹ thuật và tham gia tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu; lập hồ sơ dự thầu và tham gia đấu thầu xây lắp các công trình.
- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp sáng kiến cải tiến kỹ thuật có lợi, đưa vào thực tế áp dụng rộng, phổ biến áp dụng chung trong Công ty.
- Tổng hợp báo cáo kịp thời về công tác chuyên môn theo quy định.
3. Công tác Quản lý giao thông:
- Thường trực Ban phòng chống bão lụt và thành viên một số Hội đồng, Ban Chỉ đạo theo yêu cầu.
- Quan hệ với các cơ quan chức năng của địa phương để giải quyết những công việc về ATGT đường bộ và bảo vệ các công trình giao thông do Công ty quản lý.
- Tổ chức, đôn đốc và kiểm tra Hạt quản lý đường bộ bảo dưỡng thường xuyên cầu đường và thực hiện nhiệm vụ quản lý, xử lý các vi phạm hành lang an toàn đường bộ phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông, chống lấn chiếm hành lang đường bộ. Tổng hợp, báo cáo theo quy định.
- Đôn đốc các đơn vị trực thuộc thống kê các vụ tai nạn giao thông, báo cáo nhanh và định kỳ hàng tháng theo quy định. Thống kê, báo cáo những đoạn đường hay xảy ra tai nạn (gọi tắt là điểm đen) để có kế hoạch sửa chữa, bổ sung kịp thời nhằm đảm bảo ATGT.
- Chủ trì lập kế hoạch phòng chống bão lũ hàng năm và chỉ đạo các đơn vị trực đảm bảo giao thông. Tổng hợp báo cáo theo quy định. Lập hồ sơ khắc phục hậu quả bão lũ, ĐBGT bước 1 và tổ chức nghiệm thu.
- Phối hợp với các đơn vị thực hiện việc kiểm tra, khảo sát, đánh giá tình trạng kỹ thuật và phân loại chất lượng công trình giao thông. Phối hợp cùng với các phòng, đơn vị trực thuộc để lập kế hoạch SCĐB hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Chỉ đạo công tác đảm bảo giao thông khi có sự cố, kiểm tra, đề xuất phương án khắc phục hậu quả, đôn đốc việc khôi phục tình trạng ban đầu của công trình giao thông một cách nhanh nhất.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo yêu cầu.

Sơ đồ tổ chức