CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Chức năng
 

- Tham mưu giúp HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong công việc thực hiện chức năng quản lý kế toán tài chính, hạch toán kế toán, thông tin kinh tế, phân tích hoạt động kinh tế, kiểm soát hoạt động tài chính kế toán tại công ty. 

- Quản lý và sử dụng và kiểm soát các nguồn vốn đúng mục đích.

Nhiệm vụ

- Ghi chép và hạch toán, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong quá trình quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty, phù hợp với quy định của Nhà nước và quy chế quản lý tài chính của Công ty và Tập đoàn.
- Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch thu chi tài chính, việc thu, nộp thanh toán, kiểm tra việc giữ gìn và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn; Phát hiện và ngăn ngừa kịp thời những hiện tượng lãng phí, vi phạm chế độ, quy định của Nhà nước, Công ty và Tập đoàn.
- Phổ biến chính sách, chế độ quản lý tài chính của Nhà nước với các bộ phận liên quan khi cần thiết.
- Cung cấp các số liệu, tài liệu cho việc điều hành SXKD, kiển tra và phân tích hoạt động kinh tê tài chính phục vụ công tác lập và theo dõi kế hoạch. Cung cấp số liệu báo cáo cho cơ quan hữu quan theo chế độ báo ccáo tài chính, kế toán hiện hành.
- Quan hệ với nhân hàng và các tổ chức tín dụng … trong hoạt động vay vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh cho HĐQT và Ban giám đốc Công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo yêu cầu. 

Trách nhiệm và quyền hạn
1. Được tham gia các phương án tổ chức, quy hoạch, kế hoạch sản xuất, quản lý của công ty.
2. Được tham gia đề nghị Tổng Giám đốc điều phối các nguồn vốn, tài sản trong toàn công ty nhằm phục vụ cho công tác sản xuất, quản lý có hiệu quả.
3. Có quyền được từ chối các khoản chi không hợp lệ theo quy định của chế độ tài chính kế toán.
4. Được tham gia ý kiến trong việc sắp xếp, bố trí, đề bạt, kỷ luật cán bộ nhân viên thuộc hệ và thuộc phòng quản lý.
5. Cử cán bộ của phòng tham gia các tổ chức do Tổng Giám đốc ký quyết định thành lập.
6. Thành viên  một số Hội đồng, Ban Chỉ đạo theo yêu cầu.
 
Sơ đồ tổ chức