Chức năng nhiệm vụ phòng Vật Tư - Thiết Bị

Chức năng

1. Chủ trì tham mưu lựa chọn nhà cung cấp vật tư, thiết bị.
2. Chủ trì tham mưu thanh lý tài sản của công ty.
3. Chủ trì tham mưu mua - bán phương tiện thiết bị, vật tư đặc chủng phục vụ hoạt động công ích và SX-TM-DV.
4. Tham mưu về hợp đồng kinh tế đối với mua sắm phương tiện, thiết bị, vật tư nhiên liệu, hợp đồng sửa chữa phương tiện thiết bị và những hợp đồng trên các lĩnh vực khác theo quy định hiện hành.
5. Tham mưu giúp Tổng Giám đốc về công tác quản lý thiết bị, xe máy và vật tư nguyên liệu.

Nhiệm vụ

1. Chịu trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và tham mưu giúp Tổng Giám đốc về lĩnh vực quản lý, sử dụng phương tiện, máy móc, thiết bị, vật tư.
2. Xây dựng đơn giá cho thuê phương tiện, thiết bị, lập kế hoạch mua sắm vật tư dự phòng ĐBGT, phòng chống lụt bão.
3. Phối hợp xây dựng định mức tiêu hao nhiên liệu của các phương tiện thiết bị theo ca, Km… theo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất.
4. Điều động phương tiện, thiết bị, vật tư giữa các đơn vị trong công ty. Phối hợp với các phòng nghiệp vụ cùng các đơn vị trực thuộc quy định quản lý thiết bị, xe máy thực hiện quản lý sử dụng vật tư, nhiên liệu ... đúng qui trình. Đôn đốc các đơn vị lập báo cáo quyết toán ca máy, vật tư, nhiên liệu đúng thời hạn.
5. Khám kiểm định các loại xe của Công ty theo quy định và trực tiếp cùng các phòng nghiệp vụ các đơn vị giải quyết các vụ tai nạn, làm thủ tục với BH đền bù theo quy định. Chịu trách nhiệm mua sắm vật tư, thiết bị cho công trình xây dựng và cho xưởng sửa chữa ô-tô, các loại máy móc thiết bị và cho xưởng cơ khí. Chịu trách nhiệm sửa chữa nhỏ và vừa, thay thế các thiết bị phụ tùng, dầu máy, dầu thắng, lốp,…
6. Phối hợp với các phòng nghiệp vụ các đơn vị tham mưu cho TGĐ xây dựng kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa, đề xuất trung đại tu và tham mưu TGĐ ký kết hợp đồng bảo dưỡng sửa chữa phương tiện theo quy định.
7. Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng đầu tư thiết bị, xe máy, vật tư theo quy định. Phối hợp với Phòng Tài chính-Kế toán tham mưu cho Tổng Giám đốc về thanh lý tài sản cố định.
8. Thực hiện các thủ tục pháp lý về công tác hợp đồng mua sắm vật tư, thiết bị. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện hợp đồng đã ký kết, phát hiện kịp thời những vấn đề phát sinh, những bất hợp lý để tham mưu cho TGĐ xử lý. Khi hợp đồng thực hiện xong phải nghiệm thu đưa vào sử dụng đồng thời tiến hành thủ tục thanh lý hợp đồng để làm cơ sở thanh toán giữa các bên, thanh toán công nợ.
9. Thực hiện các hợp đồng cho thuê máy móc thiết bị, lập biên bản thanh toán, thanh lý về việc cho thuê, lập bản đối chiếu công nợ.
10. Tham mưu cho TGĐ thẩm duyệt mua sắm thiết bị, thanh lý các thiết bị không còn hiệu quả khai thác
11. Trực tiếp lưu trữ, bảo quản lâu dài các loại hồ sơ có tên sau:
12. Hợp đồng liên quan đến vật tư - thiết bị và thanh lý hợp đồng.
13. Các Biên bản, giấy tờ khác có liên quan.

 
Sơ đồ tổ chức