Ngôn ngữ:
Thứ 2 ,  ngày 22 tháng 12 năm 2014
Lê Văn Đức

l

Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hiện có 472 khách Trực tuyến
Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân
Chỉ mục bài viết
Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân
Chương I - Định nghĩa các thuật ngữ trong điều lệ
Chương II - Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của công ty
Chương III - Mục tiêu, phạm vi kinh doanh và hoạt động, quyền và nghĩa vụ của công ty
Chương IV - Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông
Chương V - Cơ cấu tổ chức, quản lý và kiểm soát
Chương VI - Cổ đông và đại hội đồng cổ đông
Chương VII - Hội đồng quản trị
Chương VIII - Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác
Chương IX - Nhiệm vụ của thành viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý
Chương X - Ban kiểm soát
Chương XI - Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ công ty
Chương XII - Hội đồng quản trị
Chương XIII - Phân chia lợi nhuận
Chương XIV - Tài khoản ngân hàng, năm tài chính và hệ thống kế toán
Chương XV - Báo cáo thường niên, trách nhiệm công bố thông tin, thông báo ra công chúng
Chương XVI - Kiểm toán công ty
Chương XVII - Con dấu
Chương XVIII - Chấm dứt hoạt động và thanh lý
Chương XIX - Giải quyết tranh chấp nội bộ
Chương XX - Bổ sung và sửa đổi điều lệ
Chương XXI - Ngày hiệu lực
Tất cả các trang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 ĐIỀU LỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN


QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HẦM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN

PHẦN MỞ ĐẦU

 - Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29/11/2005; 

 - Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29/06/2006;

 - Căn cứ Quyết định số 3079/QĐ-BGTVT, ngày 04/10/2013 của Bộ giao thông vận tải về việc phê duyệt Phương án và chuyển Công ty TNHH MTV quản lý và khai thác Hầm đường bộ Hải Vân thuộc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 thành Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân;

 - Điều lệ này được Công ty Cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân thông qua theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 25 tháng 12 năm 2013.