Ngôn ngữ:
Thứ 6 ,  ngày 25 tháng 04 năm 2014
Trần Minh Tuấn

l

Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hiện có 416 khách Trực tuyến
Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân
Chỉ mục bài viết
Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân
Chương II - Điều lệ
Chương III - Điều lệ
Chương IV - Điều lệ
Chương V - Điều lệ
Chương VI - Điều lệ
Chương VII - Điều lệ
Chương VIII - Điều lệ
Chương IX - Điều lệ
Chương X - Điều lệ
Chương XI - Điều lệ
Chương XII - Điều lệ
Chương XIII - Điều lệ
Chương XIV - Chương cuối của Điều lệ
Tất cả các trang

                                                                        Chương IX
                                         CƠ CHẾ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ THU NHẬP
Điều 49. Cơ chế quản lý lao động
1. Cơ chế quản lý lao động:
a) Tổng giám đốc căn cứ vào khối lượng, chất lượng theo yêu cầu của sản xuất kinh doanh, xây dựng kế hoạch, xác định số lao động cần tuyển dụng để đăng ký với Chủ sở hữu nhà nước.
b) Căn cứ số lượng lao động kế hoạch đã đăng ký, Tổng giám đốc chủ động tuyển dụng và ký kết hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.
c) Hàng năm, Tổng giám đốc phải đánh giá việc sử dụng lao động. Nếu số lượng lao động thực tế tuyển dụng vượt quá nhu cầu, để người lao động không có việc làm hoặc không đủ việc làm thì Tổng giám đốc phải có phương án bố trí và giải quyết dứt điểm; trường hợp không thể bố trí được thì Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc có trách nhiệm giải quyết  mọi chế độ đối với người lao động theo quy định của pháp luật lao động từ quỹ trợ cấp mất việc làm, quỹ dự phòng trừ quỹ lương dự phòng, quỹ phúc lợi, khen thưởng, lợi nhuận sau thuế.
2. Cơ chế quản lý tiền lương:
a) Xếp ngạch, bậc và phụ cấp đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người lao động trong Công ty thực hiện theo các quy định  của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
b) Để có cơ sở trả lương đúng, gắn với số lượng và chất lượng lao động, năng xuất và hiệu quả lao động, Công ty thực hiện theo các quy định sau:
- Căn cứ vào đơn giá tiền lương do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành;
- Căn cứ định mức lao động đã được Chủ sở hữu nhà nước phê duyệt;
- Xác định quỹ tiền lương thực hiện theo kết quả sản xuât kinh doanh;
- Áp dụng Quy chế phân phối tiền lương do Công ty xây dựng và ban hành.
c) Công ty quyết định đơn giá tiền lương và phải đăng ký với Chủ sở hữu nhà nước trước khi thực hiện.
Điều 50.  Quản lý tiền lương và thu nhập
1. Trách nhiệm của Chủ sở hữu nhà nước:
a) Phổ biến, hướng dẫn Công ty nắm vững và thực hiện đúng các chế độ lao động, tiền lương, thu nhập theo quy định của Nhà nước.
b) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách lao động, tiền lương của Công ty.
c) Xem xét bản đăng ký của Công ty về kế hoạch lao động, quy chế tuyển dụng, đào tạo, tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân, chức danh tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ viên chức, định mức lao động, đơn giá tiền lương, quy chế phân phối tiền lương và tiền thưởng, quy chế nâng bậc, nâng ngạch lương của Công ty.
2. Trách nhiệm của Công ty:
a) Xây dựng nhu cầu và xây dựng kế hoạch lao động hàng năm, đăng ký với Chủ sở hữu nhà nước làm căn cứ để tuyển dụng hoặc giải quyết lao động chưa có việc làm theo quy định.
b) Xây dựng kế hoạch lợi nhuận trình Chủ sở hữu nhà nước phê duyệt làm cơ sở để xác định đơn giá tiền lương.
c) Trao đổi ý kiến với tổ chức Công đoàn cùng cấp khi xây dựng, ban hành và đăng ký với Chủ sở hữu nhà nước: Quy chế tuyển dụng lao động; tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân; chức danh tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ viên chức; định mức lao động; đơn giá tiền lương; Quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng; Quy chế nâng bậc, nâng ngạch lương.
d) Thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động theo quy định của Nhà nước.


Các đơn vị thành viên
Hạt Quản lý quốc lộ Nam Hải VânXí nghiệp Quản lý, Khai thác hầm đường bộ Hải VânXí nghiệp sản xuất dịch vụ thương mại Hải VânXí nghiệp sản xuất và ứng dụng nhũ tương nhựa đườngXí nghiệp cơ khí và xây dựng Hải VânChi nhánh công ty HAMADECO tại Bình Định