Quản lý toàn diện hạ tầng giao thông đường bộ (Luật GTĐB sửa đổi)

Dự thảo lần thứ 2 Nghị định cua Chính Phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng GTĐB vừa được hoàn chỉnh, gửi lấy ý kiến các Bộ và UBND các tỉnh, thành phố. Đây là văn bản được xây dựng dựa trên Nghị định 186/2004/NĐCp có bổ sung một số qui định về tỉ lệ quĩ đất trong qui hoạch GTĐB, thẩm định ATGT đối với công trình GTĐB, làm rõ hơn về phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng GTĐB, trong đó có bổ sung phạm vi bảo vệ kết cấu đường cao tốc.
Dự thảo Nghị định Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng GTĐB có 8 chương, 46 điều, bao gồm: Quy định chung; Đặt tên và số hiệu đường bộ; Quy hoạch kết cấu hạ tầng và tiêu chuẩn kĩ thuật đường bộ; Thẩm định ATGT; Phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng GTĐB; Sử dụng khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ; Trách nhiệm quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng GTĐB; Điều khoản thi hành.

Dự thảo lần thứ 2 Nghị định cua Chính Phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng GTĐB vừa được hoàn chỉnh, gửi lấy ý kiến các Bộ và UBND các tỉnh, thành phố. Đây là văn bản được xây dựng dựa trên Nghị định 186/2004/NĐCp có bổ sung một số qui định về tỉ lệ quĩ đất trong qui hoạch GTĐB, thẩm định ATGT đối với công trình GTĐB, làm rõ hơn về phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng GTĐB, trong đó có bổ sung phạm vi bảo vệ kết cấu đường cao tốc.
Dự thảo Nghị định Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng GTĐB có 8 chương, 46 điều, bao gồm: Quy định chung; Đặt tên và số hiệu đường bộ; Quy hoạch kết cấu hạ tầng và tiêu chuẩn kĩ thuật đường bộ; Thẩm định ATGT; Phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng GTĐB; Sử dụng khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ; Trách nhiệm quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng GTĐB; Điều khoản thi hành.

 

Quy định rõ về phát triển GTĐB đô thị
Phát triển đô thị đang trở thành xu thế mạnh mẽ tại VN, một trong những nội dung Dự thảo Nghị định quy định rõ là về phát triển GTVT đô thị. Theo đó sẽ hạn chế quy hoạch quốc lộ, tỉnh lộ đi qua nội thành, nội thị. Trường hợp bắt buộc đi qua phải quy hoạch theo vành đai ngoài đô thị hoặc xây dựng đường trên cao hoặc đường hầm theo nguyên tắc không để quốc lộ, tỉnh lộ trở thành đường đô thị, gây mất ATGT, làm giảm hiệu quả khai thác đường bộ.
Khi quy hoạch đô thị phải có đường gom nằm ngoài hành lang ATĐB, kết nối vào QL tại vị trí quy định. Hạn chế quy hoạch đô thị dọc theo 2 bên quốc lộ, đường cao tốc. Quy hoạch kết cấu hạ tầng GT đô thị loại đặc biệt phải có ý kiến thỏa thuận bằng văn bản của Bộ Xây dựng và Bộ GTVT.
Đối với đô thị xây dựng mới, tỉ lệ quỹ đất giao thông đô thị so với đất xây dựng đô thị phải đảm bảo theo loại đô thị: đô thị loại đặc biệt phải đảm bảo từ 24-26%, đô thị loại 1 từ 23-25%, đô thị loại 2 từ 21-23%, đô thị loại 3 từ 18-20%, đô thị loại 4 và 5 từ 16-18%. Quỹ đất này không bao gồm diện tích sông ngòi, ao hồ và các công trình giao thông xây dựng ngầm.

 

Các công trình GTĐB phải được thẩm định ATGT
Dự thảo quy định rõ: công trình đường bộ xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo và công trình đường bộ đã đưa vào khai thác phải được thẩm định ATGT. Việc thẩm định ATGT do một tổ chức những người có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp với yêu cầu của công việc thẩm định thực hiện.
Tổ chức này hoạt động độc lập với tổ chức tư vấn thiết kế đã lập hồ sơ dự án, thiết kế công trình. Bộ GTVT quyết định thẩm định ATGT đối với QL, đường cao tốc. UBND cấp tỉnh quyết định thẩm định ATGT đối với đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị đang khai thác.
Thẩm định ATGT được thực hiện tại một hoặc một số các giai đoạn sau: Dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình; thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công; trước khi công trình vào khai thác; trong quá trình khai thác. Đối với công trình đường bộ đã đưa vào khai thách phải thực hiện thẩm định ATGT khi có một trong các điều kiện sau: Sau khi hết thời hạn bảo hành đối với công trình đường bộ nâng cấp, cải tạo nếu xảy ra số vụ TNGT tăng đột biến so với trước khi nâng cấp, cải tạo, lưu lượng xe thực tế tăng trên 30% so với lưu lượng xe thiết kế của kì tính toán; tình trạng đô thị hóa tăng trên 20% so với thời điểm đưa công trình vào khai thác.
Quy định về thẩm định ATGT như dự thảo quy định là vấn đề mới. Tới đây Bộ GTVT sẽ phải xây dựng các quy định về quy mô công trình đường bộ cần thẩm định; trình tự, nội dung, thẩm định ATGT từng giai đoạn; quy định trình độ, năng lực của tổ chức cá nhân được hành nghề thẩm định ATGT; Tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ hành nghề thẩm định ATGT. Bộ GTVT cùng Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính sẽ qui định về chi phí thẩm định ATGT.

Đất dành cho đường bộ
Dự thảo quy định rõ: Phạm vi đất dành cho đường bộ bao gồm đất của đường bộ và đất hành lang ATĐB.
Trong đó, đất của đường bộ bao gồm phần đất trên đó công trình đường bộ được xây dựng và phần đất dọc 2 bên công trình đường bộ để quản lý, bảo trì, bảo vệ công trình đường bộ. Phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ có bề rộng được quy định theo cấp đường, được xác định từ mép ngoài cùng của công trình đường bộ ra mỗi bên: 3 mét (đối với đường cao tốc, đường cấp 1, cấp 2), 2 mét (đối với đường cấp 3), 1 mét (đối với đường cấp 4 trở xuống).
Nhà nước giao cơ quan quản lý đường bộ quản lý đất của đường bộ và không thu tiền sử dụng đất. Đối với đường bộ xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo, chủ đầu tư phải xác định giới hạn đất của đường bộ và lập thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền thu hồi đất, thực hiện bồi thường theo quy định của phát luật về Luật Đất đai.
Đối với công trình đường bộ đang khai thác thì cơ quan quản lý đường bộ cùng cơ quan quản lý đất đai của địa phương phải xác định giới hạn và phải có kế hoạch hàng năm thu hồi đất của người sử dụng đất để quản lý theo quy định của phát luật, ưu tiên thu hồi đất của đường bộ từ cấp 3 trở lên.
Hành lang ATĐB là phần đất dọc 2 bên đất của đường bộ nhằm bảo đảm ATGT và bảo vệ công trình đường bộ. Đối với đường ngoài đô thị, phạm vi hành lang ATĐB có bề rộng tính từ đất của đường bộ trở ra 2 bên là: 50 mét đối với đường cao tốc, 20 mét đối với đường cấp 1 và cấp 2, 15m đối với đường cấp 3, 10 m đối với đường cấp 4 và cấp 5, 5m đối với đường có cấp thấp hơn cấp 5. Với đường cao tốc đô thị, phạm vi hành lang ATĐB là 40m...
Giới hạn bảo vệ trên không của công trình đường bộ xây dựng mới được quy định: đối với đường là 4,75m tính từ tim mặt đường trở lên theo phương thẳng đứng. Đối với cầu là bộ phận kết cấu cao nhất của cầu nhưng không thấp hơn 4,75m tính từ mặt sàn cầu trở lên theo phương thẳng đứng. Chiều cao đường dây thông tin đi phía trên đường bộ phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu từ mặt đường đến đường dây thông tin theo phương thẳng đứng là 5,5m. Riêng đối với cao tốc theo tiêu chuẩn kỹ thuật VN.
Dự kiến sau khi lấy ý kiến các địa phương, dự thảo Nghị định này sẽ được chỉnh sửa lần cuối để trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành. Phương Dung (www.giaothongvantai.com.vn)