Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019

1. Thư mời ĐHĐCĐ Bất thường lần thứ nhất năm 2019

2. Nội dung chương trình

3. Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2019

4. Giấy ủy quyền 

5. Phiếu đóng góp ý kiến

6. Quy chế làm việc tại Đại hội

7. Thẻ biểu quyết

8. Phiếu biểu quyết

9. Đơn đề cử thành viên HĐQT

9.1 Sơ yếu lý lịch ông Hồ Minh Hoàng

9.2 Sơ yếu lý lịch ông Nguyễn Tấn Đông

10. Nguyên tắc bầu cử

10.1 Mẫu phiếu bầu cử

11. Tờ trình đổi tên công ty và thực hiện đầu tư

11.1 Phụ lục sửa đổi điều lệ

12. Dự thảo điều lệ