Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

1. CBTT triệu tập ĐHCĐ năm 2019

2. Thư mời họp ĐHCĐ năm 2019

3. Chương trình ĐHCĐ năm 2019. Chương trình ĐHCĐ năm 2019

4. Giấy xác nhận tham dự ĐHCĐ năm 2019

5. Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ năm 2019

6. Phiếu đóng góp ý kiến ĐHCĐ năm 2019

7. Quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên 2019

8. Phiếu biểu quyết

9. Báo cáo của Ban TGĐ về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019

10. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2018

11. Báo cáo của BKS năm 2018

12. Tờ trình đại hội

13. Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

14. Phương án tăng vốn điều lệ

15. Sửa đổi, bổ sung điều lệ

16. Dự thảo diều lệ năm 2019