CBTT về việc triệu tập họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

1. CBTT triệu tập ĐHCD năm 2018

2. Thư mời số 93 họp ĐHCD năm 2018

3. Chương trình ĐHCD năm 2018

4. Giấy ủy quyền tham dự ĐHCD năm 2018

5. Giấy xác nhận tham dự ĐHCD năm 2018

6. Phiếu đóng góp ý kiến ĐHCĐ năm 2018

7. Dự thảo quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên 2018

8. Phiếu biểu quyết

9. Nguyễn tắc và thể lệ bầu cử

10. Phiếu bầu cử

11. Đơn đề cử SBRC và thông tin ứng viên ứng cửa HĐQT, BKS

12. Báo cáo của Ban TGĐ trong công tác điều hành công ty

13. Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị về công tác quản trị công ty

14. Báo cao của Ban kiểm soát về công tác giám sát hoạt động công ty

15.Tờ trình số 92 vv xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng

16. Dự thảo sửa đổi toàn phần Điều lệ công ty

17. Dự thảo quy chế nội bộ về quản trị công ty

18. Phương án phát hành cổ phiểu năm 2018