Tài liệu Đại hội đồng cổ đông

1. Công bố thông tin bất thường
2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông
3.Tờ trình vv xin ý kiến bổ sung người đại diện pháp luật; sửa đổi điều lệ công ty
4.Hướng dẫn cách thức lấy ý kiến và thông qua nghị quyết ĐHCĐ
5. Mẫu giấy ủy quyền
6. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ