Nghị quyết số 40 của HĐQT

Nghị quyết số 40 của Hội đồng quản trị