Báo cáo trình đại hội đồng thường niên năm 2016

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất 2016

2. Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động 2016

3. Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016