Điều lệ công ty

Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân

Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HẦM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN PHẦN MỞ ĐẦU  - Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29/11/2005;   - Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29/06/2006;  - Căn cứ Quyết định số 3079/QĐ-BGTVT,