Điều lệ sửa đổi bổ sung theo NQ Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HẦM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN

PHẦN MỞ ĐẦU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/QH13/2014, ngày 26/11/2014;Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Quyết định số 3079/QĐ-BGTVT, ngày 04/10/2013 của Bộ giao thông vận tải về việc phê duyệt Phương án và chuyển Công ty TNHH MTV quản lý và khai thác Hầm đường bộ Hải Vân thuộc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 thành Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân;
Điều lệ này được Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản cho phù hợp với Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 và đã được thông qua theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông bất thường thường niên 2016 tổ chức chính thức vào ngày 12 tháng 8 năm 2016.