Điều lệ sửa đổi bổ sung theo NQ Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2016

XXINGÀY HIỆU LỰC
Điều 57. Ngày hiệu lực

Bản điều lệ này gồm XXI chương, 57 điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần quản lý và khai thác hHầm đường bộ Hải Vân nhất trí thông qua ngày 1228/803/20165 và được Hội đồng quản trị sửa đổi Điều 3- khoản 1; Điều 6 - khoản 3; Điều 15- khoản 2l; Điều 25 - khoản 1; Điều 26- khoản 4l; Điều 34 - khoản 1 và người đại diện pháp luật công ty theo Nghị quyết số 26/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/8/2016 tại Hội trường công ty và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này .
1. Điều lệ được lập thành 10 bản, có giá trị như nhau, trong đó:
a. 01 bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nước của địa phương;
b. 05 bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Uỷ ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng;
c. 02 bản nộp cho Uỷ ban chứng khoán nhà nước và Sở GDCK NN;tại Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5;
d. 02 bản lưu trữ tại Văn phòng Công ty.
2. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty.
3. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

                                               Họ và tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật Công ty

                                                                                 Trần Đại Xuân