Điều lệ sửa đổi bổ sung theo NQ Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2016

V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT

Điều 11. Cơ cấu tổ chức quản lý

    Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm:

    a. Đại hội đồng cổ đông;

    b. Hội đồng quản trị;

    c. Tổng Giám đốc điều hành;

    d. Ban kiểm soát.