Thư của Chủ tịch HĐQT Hồ Minh Hoàng gửi Xí nghiệp Quản lý và Vận hành hầm Hải Vân