Tin tức

Công ty CP QL&KT hầm đường bộ Hải Vân tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Ngày 5/4/2019, Công ty Cổ phần Quản lý & Khai thác hầm đường bộ Hải Vân đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã nghe và thống nhất các báo cáo của; Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018; báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2018; báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.

Sau phần thảo luận, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các vấn đề chính của đại hội. Trong đó, đáng chú ý có việc thống nhất giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân từ 07 người xuống 05 người. Đại hội đồng cổ đôngphê duyệt và thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018; thù lao chi trả dự kiến của Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát cũng như thu nhập của Tổng Giám đốc năm 2019.

Ông Trần Văn Thế – TV HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Đại hội cổ đông lần này cũng đã đi đến thống nhất theo đề xuất của HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019: Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS) được Bộ tài chính chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2019.

Đồng thời, các cổ đông cũng nhất trí tăng vốn điều lệ công ty từ 79,375 tỷ đồng lên 100,375 tỷ đồng thông qua việc chào bán 2.100.000 cổ phiếu phổ thông, theo các hình thức chào bán riêng lẻ; thông qua chủ trương xử lý cổ phần ưu đãi cam kết thời gian làm việc của những cổ đông là người lao động nghỉ việc, nguồn mua sử dụng từ lợi nhuận sau thuế năm 2019 và thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn hamadeco.com.vn.
Copyright © 2023 - 2024 | hamadeco.com.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status