Ngôn ngữ:
Thứ 6 ,  ngày 18 tháng 04 năm 2014
Võ Văn Lượng

l

Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hiện có 692 khách Trực tuyến
Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân
Chỉ mục bài viết
Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân
Chương II - Điều lệ
Chương III - Điều lệ
Chương IV - Điều lệ
Chương V - Điều lệ
Chương VI - Điều lệ
Chương VII - Điều lệ
Chương VIII - Điều lệ
Chương IX - Điều lệ
Chương X - Điều lệ
Chương XI - Điều lệ
Chương XII - Điều lệ
Chương XIII - Điều lệ
Chương XIV - Chương cuối của Điều lệ
Tất cả các trang


                                                                            Chương V
                                  QUAN HỆ CỦA CÔNG TY VỚI CÁC ĐƠN VỊ PHỤ THUỘC, CÔNG TY CỔ PHẦN, VỐN GÓP

Điều 33. Các đơn vị phụ thuộc tại thời điểm chuyển đổi:
    1. Xí nghiệp quản lý, khai thác hầm Hải Vân
    2. Trạm thu phí Nam Hải Vân
    3. Hạt quản lý đường bộ Nam Hải Vân
    4. Xí nghiệp sản xuất dịch vụ thương mại Hải Vân
    5. Xí nghiệp cơ khí và xây dựng Hải Vân
    6. Xí nghiệp sản xuất và ứng dụng nhũ tương nhựa đường (thuộc Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty TNHH một thành viên Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân - Việt Nam và Công ty Emulsion  France - Cộng hòa Pháp)
    a) Tên tiếng Anh: Bitumen Emulsion Manufacture and Application Company
    b) Tên giao dịch: HAFE.
    7. Chi nhánh Công ty tại tỉnh Bình Định
    8. Chi nhánh Công ty tại tỉnh Long An
Điều 34. Quan hệ giữa Công ty với các đơn vị phụ thuộc
1. Công ty có các đơn vị phụ thuộc do Hội đồng thành viên Công ty quyết định thành lập, hợp nhất, sáp nhập, tổ chức lại, giải thể, chấm dứt hoạt động, bao gồm: Văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh, đơn vị hạch toán phụ thuộc và các đơn vị phụ thuộc khác; được tổ chức, quản lý theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật; hoạt động theo Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị do Tổng giám đốc trình Hội đồng thành viên phê duyệt, Chủ tịch Hội đồng thành viên ký quyết định ban hành.
2. Văn phòng đại diện của Công ty được thành lập ở trong nước hoặc ở nước ngoài để thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại trong phạm vi quy định của pháp luật; có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của Công ty; có trụ sở, được mở tài khoản, có con dấu mang tên văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật; có quy chế tổ chức và hoạt động theo quy định của Công ty.
3. Chi nhánh của Công ty được thành lập ở trong nước hoặc ở nước ngoài để thực hiện các hoạt động thương mại, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của Công ty, kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền; có ngành, nghề kinh doanh phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của Công ty; tổ chức hạch toán kinh doanh theo phân cấp của Công ty và các quy định của pháp luật; có Điều lệ tổ chức và hoạt động theo quy định của Công ty.
4. Địa điểm kinh doanh của Công ty là nơi tổ chức thực hiện hoạt động kinh doanh cụ thể theo phân cấp của Công ty. Địa điểm kinh doanh có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính nhưng phải nằm trong phạm vi tỉnh, thành phố nơi Công ty đặt trụ sở chính. Cơ cấu tổ chức, tên gọi, chức năng, nhiệm vụ của địa điểm kinh doanh do Hội đồng thành viên Công ty quyết định căn cứ theo quy định của pháp luật.
5. Đơn vị hạch toán phụ thuộc của Công ty được thành lập để thực hiện các hoạt động kinh doanh theo phân cấp của Công ty; có tên gọi, trụ sở, con dấu và tài khoản riêng; có Điều lệ tổ chức và hoạt động theo quy định của Công ty; tổ chức hạch toán kinh doanh theo phân cấp của Công ty và theo quy định của pháp luật. Đơn vị hạch toán phụ thuộc của Công ty có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm như sau:
a) Được giao quản lý, sử dụng vốn, tài sản và các nguồn lực khác để kinh doanh; có quyền tự chủ kinh doanh theo phân cấp của Công ty; chịu sự ràng buộc về nghĩa vụ và quyền lợi đối với Công ty; Công ty chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính phát sinh đối với các cam kết của đơn vị;
b) Được ký kết các hợp đồng dân sự, kinh doanh, thương mại; được chủ động thực hiện các hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư không trái với quy định của pháp luật và của Công ty; được tổ chức hạch toán phụ thuộc và lập các quỹ theo quy định của Công ty và theo quy định của pháp luật; tổ chức và nhân sự theo phân cấp của Công ty quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của đơn vị;
c) Có trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ do Công ty giao và thực hiện nghĩa vụ với Công ty theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của đơn vị; chấp hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của đơn vị, Điều lệ của Công ty và pháp luật của Nhà nước.
6. Đơn vị phụ thuộc khác của Công ty được thành lập để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp của Công ty; có tên gọi, trụ sở, con dấu và tài khoản riêng; có quy chế tổ chức và hoạt động theo quy định của Công ty; được cấp kinh phí hoạt động theo phương thức khoán chi và thực hiện chế độ phân cấp hạch toán theo quy định của Công ty. Đơn vị phụ thuộc khác của Công ty có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm như sau:
a) Được giao quản lý, sử dụng vốn, tài sản và các nguồn lực khác để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp của Công ty; chịu sự ràng buộc về nghĩ a vụ và quyền lợi đối với Công ty; Công ty chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính phát sinh đối với các cam kết của đơn vị;
b) Không được ký kết các hợp đồng dân sự, kinh doanh, thương mại; trừ trường hợp cấp trưởng đơn vị có giấy uỷ quyền hợp pháp của người đại diện theo pháp luật của Công ty; thực hiện chế độ phân cấp hạch toán theo quy định của Công ty và theo quy định của pháp luật; tổ chức và nhân sự theo phân cấp của Công ty quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị;
c) Có trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ do Công ty giao và thực hiện nghĩa vụ với Công ty theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị; chấp hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị, Điều lệ của Công ty và pháp luật của Nhà nước.
7. Quan hệ của Công ty với Công ty Emulsion France được thực hiện theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa hai bên; được chủ sở hữu chấp thuận theo pháp luật và Điều lệ này.
Điều 35. Quan hệ giữa Công ty với các công ty cổ phần, vốn góp
1. Các công ty mà Công ty có cổ phần, vốn góp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo pháp luật về loại hình công ty đó.
2. Công ty thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cổ đông hoặc thành viên, bên liên doanh, bên góp vốn tại công ty có vốn góp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và điều lệ của công ty đó.
3. Công ty quản lý cổ phần, vốn góp ở công ty có cổ phần, vốn góp thông qua người đại diện theo uỷ quyền / người đại diện phần vốn góp của Công ty tại công ty đó.
4. Công ty có quyền và nghĩa vụ chủ yếu sau
a) Cử, bãi miễn, khen thưởng, kỷ luật, quyết định phụ cấp và lợi ích của người đại diện theo uỷ quyền / người đại diện phần vốn góp;
b) Yêu cầu người đại diện theo uỷ quyền / người đại diện phần vốn góp báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và các nội dung khác của công ty cổ phần, vốn góp;
c) Giao nhiệm vụ và yêu cầu người đại diện theo uỷ quyền / người đại diện phần vốn góp xin ý kiến về những vân đề quan trọng theo quy định tại quy chế quản lý vốn góp của Công ty ở danh nghiệp khác do Hội đồng thành viên Công ty ban hành trước khi biểu quyết tại công ty có cổ phần, vốn góp; báo cáo việc sử dụng cổ phần, vốn góp để phục vụ định hướng phát triển và mục tiêu của Công ty;
d) Thu lợi tức và chịu rủi ro từ phần vốn góp của mình tại các công ty có cổ phần, vốn góp;
e) Giám sát, kiểm tra việc sử dụng phần vốn đã góp
f) Chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển phần vốn đã góp vào các công ty đó.
Điều 36. Tiêu chuẩn, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo uỷ quyền /người đại diện phần vốn góp của Công ty
1. Người đại diện theo uỷ quyền /người đại diện phần vốn góp của Công ty phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
a) Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, là người của Công ty;
b) Có sức khoẻ, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết;
c) Hiểu biết pháp luật, có ý thức chấp hành pháp luật;
d) Không có tiền án, tiền sự;
e) Có trình độ đại học trở lên; có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp tại công ty có vốn đầu tư của của Công ty;
f) Không là cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của những người là Đại diện Chủ sở hữu nhà nước, người trong Hội đồng thành viên; Giám đốc, Kế toán trưởng của doanh nghiệp có vốn đầu tư của Công ty mà người đó được giao làm người đại diện theo uỷ quyền / người đại diện phần vốn góp của Công ty; không có quan hệ, với tư cách cá nhân, góp vốn thành lập doanh nghiệp, cho vay vốn, ký kết hợp đồng mua, bán với doanh nghiệp có vốn đầu tư của Công ty mà nguời đó được giao làm người đại diện theo uỷ quyền /người đại diện phần vốn góp của Công ty, trừ trường hợp có cổ phần tại doanh nghiệp được cổ phần hoá.
2. Người đại diện theo uỷ quyền / người đại diện phần vốn góp của Công ty tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Chủ tịch Công ty, Giám đốc của doanh nghiệp có vốn đầu tư của Công ty phải có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật và điều lệ của doanh nghiệp đó.
3. Người đại diện theo uỷ quyền / người đại diện phần vốn góp của Công ty tại các doanh nghiệp có vốn đẩu tư của Công ty có các quyền và nghĩa vụ sau:
a) Tham gia ứng cử hoặc đề cử vào bộ máy quản lý, điều hành của doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên và theo quy định của điều lệ doanh nghiệp đó;
b) Khi được uỷ quyền thực hiện quyền của cổ đông, thành viên góp vốn, bên liên doanh trong các kỳ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên, thì  người đại diện theo uỷ quyền / người đại diện phần vốn góp của Công ty phải sử dụng quyền đó một cách cẩn trọng, theo đúng chỉ đạo của Hội đồng thành viên Công ty, đồng thời phải báo cáo về Công ty theo quy định;
c) Khi tham gia ban quản lý điều hành doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Công ty phải nghiên cứu, đề xuất phương hướng, biện pháp hoạt động của mình tại doanh nghiệp đó để trình Hội đồng thành viên Công ty phê duyệt;
d) Đối với những vấn đề quan trọng của doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Công ty, đưa ra thảo luận trong Hội đồng thành viên, Ban điều hành, Đại hội đồng cổ đông, thành viên góp vốn hay bên liên doanh như: sửa đổi, bổ sung  điều lệ; tăng giảm vốn điều lệ; phuơng hướng, chiến lược, kế hoạch kinh doanh, huy động thêm cổ phần, vốn góp, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức; bán tài sản có giá trị lớn và các vấn đề quan trọng khác, người đại diện theo uỷ quyền /người đại diện phần vốn góp của Công ty phải xin ý kiến Hội đồng thành viên Công ty trước khi họp và biểu quyết. Trường hợp nhiều người đại diện theo uỷ quyền /người đại diện phần vốn góp của Công ty cùng tham gia Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban điều hành của doanh nghiệp khác thì phải cùng nhau bàn bạc, thống nhất ý kiến khi phát biểu, biểu quyết và phải báo cáo bằng văn bản về Công ty theo quy định;
e) Khi tham gia ban quản lý, điều hành doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Công ty, phải có trách nhiệm hướng doanh nghiệp đó đi đúng mục tiêu, chiến lược, định hướng của Công ty. Khi phát hiện doanh nghiệp đi chệch mục tiêu, định hướng của Công ty phải báo cáo ngay cho Hội đồng thành viên Công ty và đề xuất giaỉ pháp để khắc phục. Sau khi được Hội đồng thành viên Công ty thông qua cần thể chế hoá thành quyết định của doanh nghiệp để nhanh chóng hướng doanh nghiệp đi đúng mục tiêu, chiến lược, định hướng đã xác định;
f) Theo dõi, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có vốn góp của Công ty theo quy định của pháp luật, điều lệ doanh nghiệp. Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu của Hội đồng thành viên Công ty về tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh, vấn đề tài chính của doanh nghiệp có vốn góp của Công ty, về hiệu quả sử dụng phần vốn góp chi phối của Công ty và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng thành viên Công ty giao;
g) Chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên Công ty về quản lý phần vốn góp, hiệu quả sử dụng vốn góp của Công ty ở doanh nghiệp được giao quản lý  phần vốn góp. Trường hợp không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định, lợi dụng quyền đại diện theo uỷ quyền / quyền đại diện phần vốn góp, thiếu trách nhiệm gây thiệt hại cho Công ty và Chủ sở hữu thì phải chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật và Quy chế quản lý tài chính của Công ty.
4. Người đại diện theo uỷ quyền /người đại diện phần vốn góp của Công ty hưởng chế độ lương, thưởng hoặc thù lao, phụ cấp trách nhiệm và các lợi ích khác theo quyết định của Hội đồng thành viên Công ty và phù hợp với các quy định của pháp luật. Trường hợp người đại diện theo uỷ quyền / người đại diện phần vốn góp của Công ty giữ chức vụ Giám đốc tại doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Công ty sẽ do doanh nghiệp đó trả lương, các phụ cấp lương, thưởng và các quyền kợi khác theo quy định của doanh nghiệp đó.Các đơn vị thành viên
Hạt Quản lý quốc lộ Nam Hải VânXí nghiệp Quản lý, Khai thác hầm đường bộ Hải VânXí nghiệp sản xuất dịch vụ thương mại Hải VânXí nghiệp sản xuất và ứng dụng nhũ tương nhựa đườngXí nghiệp cơ khí và xây dựng Hải VânChi nhánh công ty HAMADECO tại Bình Định