CBTT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông Thường Niên 2017

1. CBTT triệu tập ĐHCD năm 2017

2.Thư mời số 61 họp ĐHCD năm 2017

3.Chương trình ĐHCD năm 2017

4.Giấy ủy quyền tham dự ĐHCD năm 2017

5.Giấy xác nhận tham dự ĐHCD năm 2017

6.Phiếu đóng góp ý kiến ĐHCĐ năm 2017 

7.Mẫu phiếu biểu quyết

8.Quy chế số 62 ĐHCĐ năm 2017

9. Báo cáo kết quản Kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch năm 2017

10. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2016 và Kế hoạch năm 2017

11. Báo cáo của Ban Kiểm Soát

12. Tờ trình số 63 xin ý kiến biểu quyết ĐHCĐ 2017

13. Phương án tăng vốn điều lệ